ZMIANA STRONY

Strona archiwalna. Aktualna oferta Fundacji Edukacja dla Demokracji dot. Polonii znajduje się na stronie www.fed.org.pl/polonia.

Reklama
Więzi i kontakty z Polską. Regranting 2015 - Podsumowanie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Katarzyna Krzemińska   
poniedziałek, 04 stycznia 2016 15:06

Zakończyły się już działania we wszystkich projektach realizowanych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe w ramach konkursu „Więzi i kontakty z Polską. Regranting.”

Dzięki dofinansowaniu ze środków programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych udało się zrealizować 14 projektów, wyłonionych w otwartym konkursie grantowym. 

PL-2015-01, Towarzystwo im. Edyty Stein, MIGRACJE I RELACJE

Projekt MIGRACJE I RELACJE realizowany był we Wrocławiu w okresie od 15.06.-30.11.2015 r. Partnerem lokalnym była Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, zagranicznym - Polska Rada Społeczna z Berlina. Działania objęte projektem obejmowały cykl 7 spotkań z polskimi twórcami z Niemiec (głównie z Berlina), w których udział wzięło ok. 300 osób, zakup i prezentację polskich wydawnictw emigracyjnych w formie dwóch wystaw, uroczyste przekazanie zakupionych książek polskich autorów z Niemiec trzem odpowiednim placówkom na terenie Wrocławia (Miejskiej Bibliotece Publicznej, Bibliotece Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Bibliotece Domu Edyty Stein), jak również sporządzenie zapisu fotograficznego, dźwiękowego oraz w formie tekstowej relacji całego cyklu spotkań autorskich, w których udział wzięli: dr Dorota Danielewicz, dr Viktoria Korb, Leszek Herman Oświęcimski, Agnieszka Kowaluk, Wojciech Stamm, Iwona Mickiewicz i prof. Janina Szarek.

PL-2015-02, Fundacja "MultiOcalenie", Edukacja latem - Koszelówka 2015

Projekt "Edukacja latem - Koszelówka 2015" był skierowany 12 do uczniów Polskiej Szkoły w Tbilisi w Gruzji. W trakcie 10-dniowego pobytu w Polsce dzieci, oprócz letniego wypoczynku, miały zorganizowany intensywny kurs nauki języka polskiego – 60 h (2 razy dziennie, 6 godzin). Kurs prowadziła była nauczycielka z Polskiej Szkoły w Tbilisi, która jest obecnie w zarządzie naszej Fundacji. Kurs kładł nacisk na praktyczną naukę mówienia, pisania, oraz czytania. Był także wzbogacony o elementy polskiej historii, kultury i obyczajowości. W projekcie odbyły się także 2 wycieczki historyczne – do Płocka i Warszawy, w trakcie których uczniowie zapoznali się z bogatą historią Mazowsza. Uczestnicy kolonii odbyli także 12 godzin warsztatów dziennikarskich, podczas których doskonalili swe umiejętności pisarskie w języku polskim. Nawiązano także liczne kontakty z polskimi rówieśnikami, którzy w tym czasie spędzali wakacje w Koszelówce – dzieciom zorganizowano 3 ogniska, wspólne zawody w wodzie i na boisku, oraz wieczorek taneczny.

PL-2015-03, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa , Swojskie Spotkania z Folklorem

Motywem przewodnim projektu „Swojskie spotkania z Folklorem” były tańce ludowe wykonywane hobbystycznie przez dwa podmioty biorące bezpośredni udział w spotkaniu młodzieży: Zespół Tańca Ludowego „Swojacy”, działający przy Stowarzyszeniu (23 uczestników), oraz zespół "Polanie znad Dniepru” z Kijowa, działający przy Związku Polaków na Ukrainie (23 uczestników). Głównym narzędziem, za pomocą którego zostały osiągnięte postawione podczas realizacji zadania cele, były 4-dniowe warsztaty tańca ludowego, zorganizowane w dn. 6-10 sierpnia. Ich finałem był występ obu zespołów podczas imprezy folklorystycznej pn. "Swojskie Spotkania z Folklorem".

Głównymi rezultatami zadania były: wzajemne przezwyciężanie barier językowych i lepsze poznanie kultury i historii narodu polskiego przez przedstawicieli Polonii ukraińskiej, integracja młodzieży z Polski i ukraińskiej Polonii poprzez udział we wspólnych zajęciach, wymiana wiedzy oraz informacji na temat tradycji, historii i kultury Polski i Wielkopolski przez młodych ludzi oraz promocja dialogu międzykulturowego.

PL-2015-04, Klub Inteligencji Katolickiej, Polski dla Polonii

W ramach projektu „Polski dla Polonii” 18 przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi wzięło udział w intensywnym dwutygodniowym kursie języka polskiego prowadzonym przez profesjonalnie przeszkolonych wcześniej na lektorów języka polskiego wolontariuszy Klubu Inteligencji Katolickiej (5 absolwentek kursu). Dwutygodniowy kurs w Warszawie w dniach 2-14 listopada 2015 r. obejmował 50 godzin zajęć językowych oraz wyjścia kulturalne do instytucji takich jak: Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki Królewskie, Zamek Królewski, Muzeum Narodowe, Centrum Nauki Kopernik, a także Stadion Narodowy. Projektowi towarzyszyły wydarzenia integrujące oba środowiska – koncert pieśni patriotycznych oraz zbiórka podręczników do nauki języka polskiego połączona z czytaniami klasyków literatury polskiej. Kurs dla lektorów przygotowany przez Klub Dialogu odbył się w Warszawie w dniach 14-18 września 2015 r.

PL-2015-05, Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych "STOPA", Młody obywatel - nowa idea

Inicjatywa polegała na organizacji 10-cio dniowego obozu edukacyjnego dla grupy 18 osób w wieku 15-18 lat z regionu Soleczniki (Litwa). W ramach projektu zostały podjęte działania mające na celu rozwój postaw pro obywatelskich. Cały obóz został podzielony na trzy działania: 1. Akademia Młodego Obywatela: Na cykl szkoleń składający się na Akademię składały się następujące tematy związane z samoświadomością, procesem grupowym, udzielania I pomocy, jak też diagnozowaniem potrzep oraz przedstawieniem ważniejszych programów ogłaszanych przez Komisję Europejską; 2.

Integracja: Każdego wieczoru odbywały się otwarte wieczory animacyjno-integracyjne polegające na wspólnych warsztatach z lokalną społecznością; 3. Inicjatywa: W ramach tego działania wspierano młodzież w przeprowadzeniu, wypracowanego podczas warsztatów, mini-projektu na rzecz społeczności lokalnej. Rezultatem tego działania było Kino pod gwiazdami w całości zorganizowane przez młodych ludzi.

PL-2015-06, Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK , Fotograficzne mikrohistorie z Grodzieńszczyzny

Projekt realizowany był na Białorusi i w Polsce. Jego główna cześć, 3-dniowe warsztaty dotyczące archiwalnych fotografii odbyły się 21-23.10.2015 w Białymstoku. Wzięło w nich udział 15 osób polskiego pochodzenia z Białorusi w wieku 16 - 25 lat. Przeprowadziło je 6 ekspertów z obydwu krajów. Podzielone były na bloki: fotograficzny, historyczny i dziennikarski. Efekty projektu: 180 zdigitalizowanych i opracowanych zdjęć z prywatnych albumów uczestników oraz 15 krótkich mikrohistorii spisanych przez młodzież na bazie rozmów ze starszymi osobami, udostępniono na stronie albom.pl. Opowieści, które oddają złożoność historii pogranicza, młodzież poznała przez pryzmat losów bliskich. Uczestnicy warsztatów pozyskali też kompetencje dotyczące digitalizacji dokumentów i redagowania tekstów. Zachowane fotografie i relacje, wzbogacając bazę archiwaliów, zostały spopularyzowane przez stronę albom.pl, FB i dzięki publikacjom w mediach.

PL-2015-07, Fundacja na rzecz Kultury i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego KEZ, "RAZEM PRACUJEMY, RAZEM SIĘ BAWIMY"

Projekt jest wynikiem współpracy nawiązanej pomiędzy Fundacją na Rzecz Kultury i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego KEZ , Fundacją Społeczno-Kulturalną ”Gloria Cultura” i Fundacją „Galeria Uśmiechów” z Wilna. W ramach projektu został zrealizowany pobyt młodzieży polonijnej z Litwy w Rudzie Śląskiej w dniach 9-16.08 2015r.

Uczestnikami projektu była młodzież wywodząca się ze środowiska polskiej mniejszości narodowej na Litwie - członkowie zespołu "100 Uśmiechów" z Wilna (20 osób) oraz grupa młodzieży rudzkiej, członków zespołów "Rudziane" (10 osób) i "Moklandia" (10 osób). W trakcie projektu zorganizowano codzienne warsztaty taneczno-aktorskie oraz zrealizowano spektakl oparty na tradycjach i obrzędach wspólnych dla Polski i Litwy, który publicznie zaprezentowano w dniu 16.08 w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej. Został entuzjastycznie przyjęty przez widzów (ponad 300 osób). Ważnym elementem projektu były zajęcia z edukacji międzykulturowej, zorganizowano też warsztaty etnograficzne i wycieczki do Krakowa i Wieliczki oraz po śląskich zabytkach postindustrialnych.

PL-2015-08, Fundacja Sustinae, Aktywizacja Polonii rejonu drohobyckiego

Fundacja Sustinae w partnerstwie z Towarzystwem Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej - oddział w Drohobyczu w terminie 01.08 - 31.10.2015 r. zrealizowała projekt pt. "Aktywizacja Polonii rejonu drohobyckiego". Projekt skierowany był do przedstawicieli ukraińskiej Polonii zamieszkałych na terenie rejonu drohobyckiego. Celem zadania było zapewnienie ww. osobom dostępu do wiedzy i informacji umożliwiających poprawę warunków życia, nauki i pracy poprzez dostęp do bezpłatnych szkoleń, warsztatów i staży zawodowych kompleksowo przygotowujących do podjęcia zatrudnienia w branży usług okołobiznesowych, w szczególności w systemie back office.

W ramach zadania 16 osób w podziale na dwie 8 - osobowe grupy wzięło udział w 4 - dniowym szkoleniu zawodowym (30 h), 2 - dniowym (12 h) warsztacie podnoszącym umiejętności interpersonalne oraz 4 - dniowym (30 h) stażu praktycznym w Centrum Usług Biznesowych w Przemyślu, prowadzonym przez Grupę Kapitałową Loyd S.A.

PL-2015-09, Wschodnia Fundacja Kultury "Akcent", Twórcy za granicą. Polskie rodowody, polskie znaki zapytania.

Kontynuacja projektu „Twórcy za granicą - polskie rodowody, polskie znaki zapytania”, finansowanego w kilku etapach ze środków senackich i MSZ. W ramach zrealizowanego projektu opublikowane zostały materiały dotyczące osiągnięć artystycznych Polaków mieszkających za granicą w dwóch kolejnych numerach pisma „Akcent”- nr 3/2015 oraz nr 4/2015 (w nakładzie po 1000 egz. każdy). Działanie to przyczyniło się do budowania trwałych więzi między Polonią i Polakami w ojczyźnie oraz promowania aktywności twórczej Polaków na świecie. „Akcent” dociera do znaczących ośrodków życia Polaków na obczyźnie, ale naturalnym adresatem dzieł polskiego twórcy są odbiorcy w Polsce. W 2015 roku czytelnikom przedstawiono m.in. sylwetki G. Herlinga-Grudzińskiego (esej o kondycji emigranta we Włoszech), Marty Czok (Castel Gandolfo), prof. Jana W. Wosia z Florencji, T. Chabrowskiego z Nowego Jorku, Marty Pałasińskiej i Adama Broża z Rzymu, K. Sutarskiego z Budapesztu, Joanny Clark z New Jersey, W. Grydzewskiego z Londynu, G. Zambrzyckiej z Kanady.

PL-2015-10, Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56, Edu rewolucje

Celem zadania było podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie nowoczesnych form edukacji i arteterapii, przez bezpośrednie kontakty grup zawodowych z Polski i ośrodków polonijnych. W dniach 9-15 sierpnia 2015 r w miejscowości Badów Górny odbyła się Wakacyjna Szkoła Liderów Nowoczesnej Edukacji Edu Rewolucje, w ramach której zorganizowany został sześciodniowy intensywny kurs interdyscyplinarny. W kursie wzięło udział 15 nauczycieli i animatorów kultury z Francji, Włoch, Irlandii, Holandii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii. W trakcie intensywnego tygodnia pracy uczestnicy pracowali z psychologiem nad podniesieniem własnej samooceny, poznawali metody rozpoznawania problemów oraz ćwiczyli miękkie sposoby rozwiązywania konfliktów. Oprócz ćwiczeń warsztatów i wykładów odbywały się indywidualne konsultacje. Praca z muzykologami i muzykoterapeutami pozwoliła na poznanie metod na aktywizację ruchową dzieci rozbudzenie w nich kreatywności oraz nowych zabaw. Odbyły się też warsztaty z nagrywania utworów muzycznych i słuchowisk, zajęcia z bajkoterapii i teatru, ćwiczenia dramy i warsztaty z pisania tekstów bajek, warsztaty z tworzenia scenografii teatralnej i lalek.

 

PL-2015-11, Fundacja OKNO NA WSCHÓD, Pobyt edukacyjny w Polsce przyszłych nauczycieli j. polskiego z Białorusi

W ramach projektu "Pobyt edukacyjny w Polsce przyszłych nauczycieli j. polskiego z Białorusi" 19 studentów i studentek filologii polskiej z Państwowego Uniwersytetu Grodzieńskiego im. Janka Kupały z Białorusi + 1 wykładowca/opiekun wzięło udział w siedmiodniowym pobycie edukacyjnym w Polsce (Białystok, Warszawa). Podczas wizyty w Polsce uczestnicy wzięli udział w warsztatach, wykładach, prelekcjach, prezentacjach oraz wydarzeniach kulturalnych w zakresie m.in. oświaty i kultury polskiej, edukacji nieformalnej i wolontariatu, mediów i zagadnień związanych z wielokulturowością, dobrych praktyk w zakresie metod i narzędzi nauczania j. polskiego oraz roli i współczesnych wyzwań nauczyciela języka polskiego. W wyniku realizacji projektu 20 uczestników podniosło poziom wiedzy o współczesnej Polsce i jej kulturze, dobrych praktykach w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi nauczania j. polskiego oraz znaczeniu edukacji nieformalnej i wolontariatu w procesie dydaktycznym.

PL-2015-12, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Więcej wiemy – lepiej pomagamy w Polsce i na Ukrainie

W dniach 19 – 24 października 2015 r. grupa wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego oraz innych organizacji pozarządowych z Iwano-Frankivska (łącznie 13 osób) uczestniczyła w wizycie studyjnej w Opolu. Młodzież miała możliwość odwiedzić szereg organizacji pozarządowych działających na rzecz wolontariatu, jak również organizacje działające na rzecz mniejszości narodowych. Grupa odwiedziła: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundację DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Stowarzyszenie Opolskie Lamy i Towarzystwo Społeczno–Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Młodzież poznała też działalność Fundacji Dr Clown. Uczestnicy wzięli udział w 4-dniowych warsztatach dotyczących wolontariatu oraz komunikacji i umiejętności interpersonalnych w pracy wolontariusza. W listopadzie przeprowadzono ewaluację i podsumowano projekt.

PL-2015-13, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS, Kresy Wschodnie znaki istnienia i tożsamości

Projekt "Kresy Wschodnie znaki istnienia i tożsamości" adresowany był do Polskiego Towarzystwa Radiowego we Lwowie oraz współpracujących z nim wolontariuszy tworzących internetowe audycje "Telewizji POLwowsku". Celem było zwiększenie kompetencji zawodowych zespołu redakcyjnego radiowego i telewizyjnego - realizowanych w formie szkoleń i warsztatów, a także krótkoterminowych staży zawodowych. Warsztaty zawodowe wraz ze stażami w redakcji radiowej i telewizyjnej odbywały się w Łodzi. Szkolenia przeprowadzone były przez specjalistów dziennikarzy, praktyków radiowych i telewizyjnych, wykładowców łódzkiej szkoły filmowej (PWSFTviT). Staże zawodowe odbywały się w redakcji radiowej PR RADIO Łódź. Cykl szkoleniowy trwał 80 godzin. Przeszkolono 4 osoby. W wyniku realizacji projektu powstała audycja radiowa - Radio Lwów i materiał filmowy.

PL-2015-14, FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY I JĘZYKA POLSKIEGO IM. MIKOŁAJA REJA, Powrócisz tu… Wizyta studyjna przedstawicieli seniorów mołdawskiej Polonii w Krakowie

Projekt "Powrócisz tu..." powstał jako wspólna inicjatywa Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja w Krakowie oraz Stowarzyszenia "Dom Polski" w Bielcach w Mołdawii. Stanowił on jednocześnie rozpoczęcie współpracy obu instytucji w zakresie różnorakich działań wzmacniających więzi z Polonią w Bielcach, szerzenia kultury i budowania tożsamości polskiej, nauki języka polskiego. W ramach projektu grupa 10 seniorów, przedstawicieli Polonii skupionej wokół "Domu Polskiego" w Bielcach, przez 8 dni uczestniczyła w warsztatach artystycznych i językowych oraz zwiedzała Kraków. Wydarzeniem wieńczącym projekt był wernisaż, w trakcie którego uczestnicy zaprezentowali powstałe w trakcie warsztatów prace oraz udzielili wywiadu tygodnikowi "Niedziela" oraz spotkali się z Polakami, którym w różny sposób związani byli kiedyś z Mołdawią.

 

Poprawiony: środa, 17 lutego 2016 14:39
 
Reklama